Hôm nay tôi họp gia đình
Có vài lời dặn…”các mình” yêu thương !
Ngày mai tôi phải lên đường
Về quê họp hội đồng hương mấy ngày .
Các bà chú ý nghe đây
Để rồi thực hiện mấy ngày … vắng tôi .
Kẻo mà khi vắng tôi rồi
Các bà làm loạn … xa rời kỷ cương !
Bà cả…nhớ phải … làm gương
Không được bắt nạt , coi thường…các em !
Giữ cho trong ấm … ngoài êm
Thay tôi quản lý … gạo tiền … thu chi !
Bà hai…trách nhiệm … thứ nhì
Vắng tôi tuyệt đối cấm đi … đánh bài .
Thu vén nhà cửa … trong ngoài .
Chợ búa , cơm nước cả hai … sáng , chiều !
Bà ba…hạn chế … “on” nhiều
Trên “phây” giờ lắm tình yêu … lằng nhằng .
Tháng này cước mạng … mà tăng
Tháng sau tôi sẽ cắt phăng … 4G !
Bà tư…đang có … con thơ
Việc gì quá sức thì nhờ … chị em .
Các bà còn lại … phụ thêm
Cấm được ca thán lèm bèm … mất hay !
Bà năm … từ trước đến nay
Cũng vì nhỏ tuổi tôi hay … cưng chiều .
Nên đừng cậy được … tôi yêu
Chành chọe các chị … “cân điêu … nói thừa” !
Các bà … đã rõ cả chưa ?
Ở nhà xử sự cho vừa lòng nhau .
Tôi đi chắc sẽ không lâu
Cùng lắm cũng chỉ tuần sau … tôi về .
Bà nào không có … vấn đề
Khi về tôi thấy ô kê … thưởng liền .
Bà nào … làm máu tôi điên .
Thì tôi “cấm vận” ngủ riêng … một tuần !
🤣🤣🤣 !!!
(Coppy từ Những câu chuyện thú vị)